Medical Radiology and Radiation Safety. 2016. Vol. 61. No. 5. P. 48-53

DIAGNOSTIC RADIOLDGY

A.S. Krylov, A.D. Ryzhkov, Ya.A. Shchipakhina, M.O. Goncharov

99mTc-MIBI Perfusion Scintigraphy and Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russia, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABSTRACT

Purpose: To determine the ability of 99mTc-MIBI perfusion scintigraphy in the diagnosis of soft tissue sarcomas.

Material and methods: The study included 34 patients with primary soft tissue sarcomas. The methodology 99mTc-MIBI perfusion scintigraphy was developed and implemented. Comparison method is dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging (MRI).

Results: 47 paired relative studies were performed to determine tumor’s perfusion.

Conclusion: 1) The method of perfusion scintigraphy with 99mTc-MIBI in the diagnosis of soft tissue sarcomas was developed. 2) The methods of perfusion scintigraphy with 99mTc-MIBI and MRI with dynamic contrast have similar diagnostic capabilities in determining the level of perfusion of soft tissue sarcomas and may be used interchangeably.

Key words: soft tissues sarcomas, 99mTc-MIBI perfusion scintigraphy, dynamic contrast-enhanced MRI

REFERENCES

 1. Davydov M.I., Aksel' E.M. Statistika zlokachestvennykh novoobrazovanii v Roscii i stranakh SNG v 2012 g. Moscow: Izdatel'skaya grupa RONTs. 2014. 226 p. (In Russ.).
 2. Tang W.Q., Le W.J., Wang P.Z. et al. Evaluation of soft tissue lesions affecting the masticator space with dynamic contrast enhanced MRI. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2013. Vol. 48. No. 12. P. 711-715.
 3. Meyer J.M., Perlewitz K.S., Hayden J.B. et al. Phase I trial of preoperative chemoradiation plus sorafenib for high-risk extremity soft tissue sarcomas with dynamic contrast-enhanced MRI correlates. Clin. Cancer Res. 2013. Vol. 15. No. 19. P. 6902-6911.
 4. Shiryaev S.V. Yadernaya meditsina v onkologii. V sb. «Entsiklopediya klinicheskoi onkologii» Pod. red. M.I. Davydova. Moscow: RLS- 2004. P. 117- 125. (In Russ.).
 5. Lishmanov Yu.B., Chernov V.I. Radionuklidnaya diagnostika dlya prakticheskikh vrachei. Tomsk: STT. 2004. 370 p. (In Russ.).
 6. Hicks R.J., Toner G.C., Choong P.F. Clinical applications of molecular imaging in sarcoma evaluation. Cancer Imaging. 2005. Vol. 5. P. 66-72.
 7. Moon L., McHugh K. Advances in pediatric tumor imaging. Arch. Dis. Child. 2005. Vol. 90. No. 6. P. 608- 611.
 8. Krylov A.S., Polyakov V.G., Shiryaev S.V. Stsintigrafiya s 67Ga-tsitratom i 99mTc-tekhnetrilom v pervichnoi diagnostike sarkom myagkikh tkanei u detei. V sb. «Detskaya onkologiya». Moscow. 2011. No. 1. P. 23-32. (In Russ.).
 9. Krylov A.S., Polyakov V.G., Shiryaev S.V. Otsenka effektivnosti lecheniya sarkom myagkikh tkanei u detei pri pomoshchi stsintigrafii s 99mTc-tekhnetrilom i 67Ga-tsitratom // V sb. «Onkopediatriya». Moscow. 2014. No. 2. P .42-48. (In Russ.).
 10. Taki J., Sumiya H., Tsuchiya H. et al. Evaluating benign and malignant bone and soft-tissue lesions with Technetium-99m-MIBI scintigraphy. J. Nucl. Med. 1998. Vol. 39. No. 5. P. 501-506.
 11. Özcan Z., Burak Z., Erinc К. et al. Correlation of 99mTc-Sestamibi uptake with bloodpool and osseous phase 99mTc-MDP uptake in malignant bone and soft-tissue tumours. Nucl. Med. Commun. 2001. Vol. 22. P. 679-683.

For citation: Krylov AS, Ryzhkov AD, Shchipakhina YaA, Goncharov MO. 99mTc-MIBI Perfusion Scintigraphy and Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Soft Tissue Sarcomas. Medical Radiology and Radiation Safety. 2016;61(5):48-53. Russian.

PDF (RUS) Full-text article (in Russian)